Η Σάμος απέκτησε τη μασκότ της

από Μυρτώ Τζώρτζου

Αρχικά τη συναντούσε κανείς δίπλα στις βάρκες των ψαράδων που τη βάφτισαν, έπειτα στις θάλασσες να κολυμπά δίπλα στους λουόμενους και να παίζει μαζί τους. Λίγο αργότερα, όμως, βγήκε μέχρι την παραλία, και όπως οι άνθρωποι, έτσι και αυτή ανέβηκε σε μια ξαπλώστρα να λιαστεί.

Για τους ερευνητές του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος» η συμπεριφορά της ήταν περίεργη. Μία φώκια, Monachus Monachus στην περίπτωσή μας, περιορίζεται συνήθως σπηλιές και σε δυσπρόσιτες ή έρημες ακτές. Η Αργυρώ, όμως, ανέβηκε ακόμα και στο λιμάνι και χαλάρωσε στην αυλή ενός σπιτιού.

«Επειδή πρόκειται πάντα για άγριο ζώο και πολύ μεγάλο μάλιστα, όσο εξοικειωμένο και να είναι, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, να μην το πλησιάζουμε και να μην το αγγίζουμε, ειδικά τα μικρά παιδάκια», τονίζει η Mom σε ανάρτησή της στο Facebook. Μέχρι στιγμής όμως κανένα πρόβλημα δεν φαίνεται να έχει προκύψει από την επαφή της Αργυρώς με τους ανθρώπους.

argyro_1 argyrio-fwkia argyro_5 newego_large_t_248861_106945711_type13063 newego_large_t_248861_106945713_type13063 newego_large_t_248861_106945714_type13063

¼ðùò ç Ìýêïíïò Ý÷åé óýìâïëü ôçò ôïí ÐåëåêÜíï ôïí ÐÝôñï,Ýôóé êáé ç ÓÜìïò Ý÷åé ôçí äéêÞ ôçò áãáðçìÝíç-óýìâïëï ðéá-ôçí Áñãõñþ. Ðñüêåéôáé ãéá ìéá íåáñÞ öþêéá Monachus Monachus,ðïõ ìåãÜëùóå óå ðáñáëßá ôçò ÓÜìïõ êáé åîïéêåéþèçêå ôüóï ðïëý ìå ôïõò êáôïßêïõò, áëëÜ êáé ôïõò ôïõñßóôåò ôïõ íçóéïý,ðïõ êÜíåé ìðÜíéï êáé îáðëþíåé äßðëá ôïõò . Ç Áñãõñþ ðáßæåé óôá ñç÷Ü,êïëõìðÜ üðïõ ôçò êÜíåé êÝöé êáé îáðëþíåé óå îáðëþóôñåò êáé áõëÝò áíåíü÷ëçôç. Ðáñáêïëïõèåßôáé áðü ôïõò åñåõíçôÝò ôïõ Éíóôéôïýôïõ ÈáëÜóóéáò Ðñïóôáóßáò «Áñ÷éðÝëáãïò»,ðïõ åíôõðùóéÜóôçêáí áðü ôçí “ïéêüóéôç” óõìðåñéöïñÜ ôçò ìåí,üìùò üóï åîïéêåéùìÝíç êáé íá åßíáé, ÷ñåéÜæåôáé ðÜíôá éäéáßôåñç ðñïóï÷Þ åðåéäÞ ðñüêåéôáé ðÜíôá ãéá Üãñéï æþï êáé ðïëý ìåãÜëï ìÜëéóôá. Êáëü åßíáé ëïéðüí êáé ãéá ôçí äéêÞ ôçò ðñïóôáóßá íá ôçò áöÞíïõìå ôïí “äéêü ôçò ÷þñï”,ÊõñéáêÞ 10 Éïõëßïõ 2016(EUROKINISSI/ÓÕÍÅÑÃÁÔÇÓ)

¼ðùò ç Ìýêïíïò Ý÷åé óýìâïëü ôçò ôïí ÐåëåêÜíï ôïí ÐÝôñï,Ýôóé êáé ç ÓÜìïò Ý÷åé ôçí äéêÞ ôçò áãáðçìÝíç-óýìâïëï ðéá-ôçí Áñãõñþ. Ðñüêåéôáé ãéá ìéá íåáñÞ öþêéá Monachus Monachus,ðïõ ìåãÜëùóå óå ðáñáëßá ôçò ÓÜìïõ êáé åîïéêåéþèçêå ôüóï ðïëý ìå ôïõò êáôïßêïõò, áëëÜ êáé ôïõò ôïõñßóôåò ôïõ íçóéïý,ðïõ êÜíåé ìðÜíéï êáé îáðëþíåé äßðëá ôïõò . Ç Áñãõñþ ðáßæåé óôá ñç÷Ü,êïëõìðÜ üðïõ ôçò êÜíåé êÝöé êáé îáðëþíåé óå îáðëþóôñåò êáé áõëÝò áíåíü÷ëçôç. Ðáñáêïëïõèåßôáé áðü ôïõò åñåõíçôÝò ôïõ Éíóôéôïýôïõ ÈáëÜóóéáò Ðñïóôáóßáò «Áñ÷éðÝëáãïò»,ðïõ åíôõðùóéÜóôçêáí áðü ôçí “ïéêüóéôç” óõìðåñéöïñÜ ôçò ìåí,üìùò üóï åîïéêåéùìÝíç êáé íá åßíáé, ÷ñåéÜæåôáé ðÜíôá éäéáßôåñç ðñïóï÷Þ åðåéäÞ ðñüêåéôáé ðÜíôá ãéá Üãñéï æþï êáé ðïëý ìåãÜëï ìÜëéóôá. Êáëü åßíáé ëïéðüí êáé ãéá ôçí äéêÞ ôçò ðñïóôáóßá íá ôçò áöÞíïõìå ôïí “äéêü ôçò ÷þñï”,ÊõñéáêÞ 10 Éïõëßïõ 2016(EUROKINISSI/ÓÕÍÅÑÃÁÔÇÓ)

¼ðùò ç Ìýêïíïò Ý÷åé óýìâïëü ôçò ôïí ÐåëåêÜíï ôïí ÐÝôñï,Ýôóé êáé ç ÓÜìïò Ý÷åé ôçí äéêÞ ôçò áãáðçìÝíç-óýìâïëï ðéá-ôçí Áñãõñþ. Ðñüêåéôáé ãéá ìéá íåáñÞ öþêéá Monachus Monachus,ðïõ ìåãÜëùóå óå ðáñáëßá ôçò ÓÜìïõ êáé åîïéêåéþèçêå ôüóï ðïëý ìå ôïõò êáôïßêïõò, áëëÜ êáé ôïõò ôïõñßóôåò ôïõ íçóéïý,ðïõ êÜíåé ìðÜíéï êáé îáðëþíåé äßðëá ôïõò . Ç Áñãõñþ ðáßæåé óôá ñç÷Ü,êïëõìðÜ üðïõ ôçò êÜíåé êÝöé êáé îáðëþíåé óå îáðëþóôñåò êáé áõëÝò áíåíü÷ëçôç. Ðáñáêïëïõèåßôáé áðü ôïõò åñåõíçôÝò ôïõ Éíóôéôïýôïõ ÈáëÜóóéáò Ðñïóôáóßáò «Áñ÷éðÝëáãïò»,ðïõ åíôõðùóéÜóôçêáí áðü ôçí “ïéêüóéôç” óõìðåñéöïñÜ ôçò ìåí,üìùò üóï åîïéêåéùìÝíç êáé íá åßíáé, ÷ñåéÜæåôáé ðÜíôá éäéáßôåñç ðñïóï÷Þ åðåéäÞ ðñüêåéôáé ðÜíôá ãéá Üãñéï æþï êáé ðïëý ìåãÜëï ìÜëéóôá. Êáëü åßíáé ëïéðüí êáé ãéá ôçí äéêÞ ôçò ðñïóôáóßá íá ôçò áöÞíïõìå ôïí “äéêü ôçò ÷þñï”,ÊõñéáêÞ 10 Éïõëßïõ 2016(EUROKINISSI/ÓÕÍÅÑÃÁÔÇÓ)

Διαβάστε επίσης

Αφήστε ένα Σχόλιο