Δήμος Βύρωνα: Αποφάσισε να δώσει 10.000 ευρώ για τροφή στα αδέσποτα

από Μυρτώ Τζώρτζου

Την απόφαση να δώσει 10.000 ευρώ για τροφή για τα αδέσποτα αποφάσισε ο Δήμος Βύρωνα.

Δείτε την ανακοίνωσή του:

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 66, 67 και 68 του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α’ /28.06.2014) «Αρχές δημοσιονομικής
διαχείρισης και εποπτείας – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
β) του άρθρου 10 του Ν. 4337/15 (ΦΕΚ 129 Α’/17.10.2015)
γ) του N. 3463/06 (ΦΕΚ 114 Α’/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
δ) του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α’/05.08.2016 τεύχος Α’): «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
ε) του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147 Α’/08.08.2016) ή του προεδρικού διατάγματος ή οποιασδήποτε
κανονιστικής διοικητικής πράξης προβλέπει ρητά ή έμμεσα τη συγκεκριμένη δαπάνη
στ) του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α’/19-07-2018)

2. Την αναγκαιότητα της δαπάνης για προμήθεια τροφής αδέσποτων ζώων σύμφωνα με το
υπ’ αριθμ. 6122/31-03-2020 τεκμηριωμένο αίτημα Δημάρχου Βύρωνα.

3. Το γεγονός ότι το ποσό της δέσμευσης με την παρούσα πίστωση είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης.

Εγκρίνουμε τη δαπάνη που αφορά προμήθεια τροφής για αδέσποτα ζώα και δεσμεύουμε ποσό ύψους € ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ
ΕΥΡΩ ( 10.000,00 ), για την πληρωμή της σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ οικ. έτους 2020 με Κ.Α.Ε. 35.6162.0002

Πηγή: https://www.vyronasnews.gr/

Διαβάστε επίσης

Αφήστε ένα Σχόλιο